Η Ένωση και οι σκοποί της

Ο σκοπός δημιουργίας αυτού του ιστοτόπου και όλης της κίνησης που κάνουμε είναι να ιδρυθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας επίσημος φορέας που θα εξυψώσει και θα αναδείξει την Αστρολογία στη χώρα μας και θα θεσπίσει ένα θεμελιώδες πλαίσιο για την επαγγελματική της άσκηση.

Σε αυτόν το φορέα μπορούν να συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αστρολόγοι με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα οριστούν από κοινού.

Η «Ένωση Ελληνικής Αστρολογίας» είναι ένα προσωρινό όνομα, που υιοθέτησε η επταμελής συντονιστική επιτροπή και δεν έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα. Η επίσημη ονομασία της Ένωσης θα αποφασιστεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων.

Θεωρούμε ότι οι βασικοί άξονες λειτουργίας μιας τέτοιας Ένωσης πρέπει και μπορούν να κινούνται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Την ανάπτυξη της συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε επιδιώξεις της Ένωσης και να προωθούνται τα κοινά συμφέροντα.

Τη συνεργασία με όλους τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς, σχολές, forum, ιστότοπους, μεμονωμένους διδάσκαλους και ερασιτέχνες για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής αστρολογικής κοινότητας συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης, με διασφάλιση του σεβασμού των μελών της.

Την οργάνωση ομάδων μελέτης και έρευνας.

Τη σωστή ενημέρωση των μελών της για τη σύγχρονη αστρολογία μέσω διαδικτύου με τη μορφή newsletters και άρθρων.

Τη δημιουργία βιβλιοθήκης, την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και συμποσίων.

Την υπεράσπιση της Αστρολογίας από τις «έξωθεν» επιθέσεις και τις απόπειρες ευτελισμού της.

Τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου επαγγελματικής μόρφωσης και ανύψωσης του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.

Την με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της αλλά και τη θέσπιση ενός φορέα πιστοποίησης με κριτήρια που θα οριστούν από κοινού.

Την παροχή ηθικής, υλικής, οικονομικής και κάθε άλλης δυνατής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο.

Την διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων με ψυχαγωγικό και μορφωτικό σκοπό.

Μικρό ιστορικό:

Στις 15 Μαΐου 2009 ύστερα από πρωτοβουλία των Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσιας Κόντη και την παρότρυνση του Χρήστου Παΐζη έγινε μία συγκέντρωση 32 Ελλήνων Αστρολόγων στην Αθήνα, με θέμα συζήτησης τη δημιουργία μίας Αστρολογικής Ένωσης στην Ελλάδα.
Σε όλες τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων, επισημάνθηκαν οι αδυναμίες και τα προβλήματα (οικονομική εκμετάλλευση, ανυποληψία κλπ) που προκύπτουν από την έλλειψη ενός συλλογικού φορέα της Αστρολογικής κοινότητας στην Ελλάδα και με γνώμονα το κοινό συμφέρον αποφασίστηκε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Παρουσία δικηγόρου που υπέδειξε τη νόμιμη διαδικασία, εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία μια επταμελής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ επιτροπή με συντονιστικές αρμοδιότητες. Ως κύριο έργο της επιτροπής ορίστηκε:

Να ενημερώσει πρόσωπα και φορείς για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Να παρουσιάσει ένα αρχικό σχέδιο καταστατικού και συμπληρωματικών διατάξεων αλλά και ένα κώδικα δεοντολογίας, συγκεντρώνοντας όλες τις προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Να οργανώσει την πρώτη μεγάλη Γενική Συνέλευση, όπου και θα παρθούν οι ουσιαστικές αποφάσεις επί των προτάσεων.

Ο ρόλος της επιτροπής θα τερματιστεί με την εκλογή των επίσημων οργάνων από τη Γενική Συνέλευση.

Τα εκλεγμένα μέλη της επιτροπής (Θωμάς Γαζής, Μαίρη Γαλανού, Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσια Κόντη, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Ριζόπουλος και Σμάρω Σωτηράκη) επεξεργάστηκαν και δημοσιοποίησαν ένα αρχικό σχέδιο προτάσεων, με την πρόθεση να γίνουν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις.

Αν και το καταστατικό υπόκειται σε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφιστούν συμπληρωματικές διατάξεις, που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης.

Για λόγους που αναφέρονται σε μια από τις ανακοινώσεις της επιτροπής το μέλος της Θωμάς Γαζής αντικαταστάθηκε από την πρώτη επιλαχούσα Μπέλα Κυδωνάκη.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο gr.astro.un@gmail.com

Σας ευχαριστούμε

Η προσωρινή επταμελής επιτροπή

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δημοσιεύεται εδώ στη συνέχεια το προτεινόμενο από την επταμελή επιτροπή Καταστατικό για την Ένωση μας

1. Σύσταση
Έχει συσταθεί ο σύλλογος με την ονομασία «Ένωση Ελλήνων Αστρολόγων» - «ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ.». Φυσική έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα. Σα νομική έδρα του συλλόγου καθορίζεται η κατοικία του εκάστοτε Προέδρου της.


2. Σκοποί του συλλόγου
Ο σύλλογος έχει σα σκοπό την εξύψωση, ανάδειξη και θεσμοθέτηση της αστρολογίας στην Ελλάδα και την καθιέρωση ενός υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και παροχής υπηρεσιών των αστρολόγων στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό θα αναπτύξει, θα προωθήσει και θα στηρίξει κατάλληλα κέντρα και σχολές αστρολογίας, ένα επίσημο «Μητρώο Αστρολόγων» (βλέπε άρθρο 19), φυσικές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή αστρολογικά συνέδρια, τακτικά αστρολογικά σεμινάρια και διαλέξεις, κατάλληλα βοηθήματα και βιβλία και σχετικές κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. θα παρέχει βοήθεια στους διακριθέντες στην αστρολογική έρευνα και εκπαίδευση Έλληνες πολίτες που αναβιβάζουν με τις δραστηριότητες τους την αστρολογία στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Θα φροντίζει να έχει παρουσία στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, έτσι ώστε να προβάλει στο κοινό τους σκοπούς της και το έργο της ενώ παράλληλα θα ελέγχει τυχόν πρόσωπα ή φορείς που ασκούν την αστρολογία στην Ελλάδα με τρόπο παραπλανητικό για το κοινό και επιζήμιο για την ίδια την αστρολογία.
Η ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. θα ενθαρρύνει τη διασύνδεση και ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε όλους τους μελετητές της αστρολογίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας τοπικά παραρτήματα σε όλη τη χώρα, εκδίδοντας έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, ιστοτόπους και βιβλία και συστήνοντας ειδικές ομάδες έρευνας και μελέτης.


3. Περιουσιακά στοιχεία και έσοδα του συλλόγου

Τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου αποτελούνται από:
- Το υπόλοιπο διαχείρισης

Τα έσοδα του συλλόγου αποτελούνται από:
- Τις συνδρομές όσων γίνονται μέλη στο σύλλογο
- Τα έσοδα των διαφόρων δραστηριοτήτων και ειδικότερα από τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις όποιες σχετικές εκδηλώσεις οργανώνει ο σύλλογος.
- Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες εισφορές που θα λαμβάνονται από τα μέλη, από φυσικά πρόσωπα, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την οργάνωση και πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων σύμφωνων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
- Από εκδόσεις
- Από κληρονομιές και επιχορηγήσεις

Το ετήσιο τέλος ένταξης στο σύλλογο (βασική συνδρομή) θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Ταμία του συλλόγου.


4. Τα εκτελεστικά όργανα του συλλόγου

Τα εκτελεστικά όργανα της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. είναι τα εξής:

α. το 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο
β. η Γενική Συνέλευση των Μελών
γ. Ο/η Πρόεδρος


5. Μέλη του συλλόγου

Μέλη του συλλόγου θεωρούνται:
α. Τα τακτικά μέλη, ήτοι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που είναι ενήλικες και κατοικούν μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. Τα τακτικά μέλη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα απλά και ενεργά μέλη ( βλέπε άρθρο 7 για τον ορισμό τους).

β. Τα αρωγά μέλη, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν με ηθική, υλική και άλλη βοήθεια.

γ. Τα επίτιμα μέλη του συλλόγου ανακηρύσσονται μετά από πρόταση πέντε (5) ενεργών μελών και με σχετική απόφαση του Δ.Σ λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τα οποία ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο το σύλλογο για την υλοποίηση των σκοπών του.
Η προσχώρηση στο σύλλογο συνεπάγεται αυτόματα για όλα τα ενεργά μέλη το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και ιδιαίτερα στην εκλογή των διοικητικών οργάνων του συλλόγου.
Επίσης, η προσχώρηση στο σύλλογο συνεπάγεται αυτόματα για όλα τα μέλη την υποχρέωση πληρωμής του ετήσιου τέλους, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο μέχρι και τις 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Τα μέλη του συλλόγου ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. χάνουν την ιδιότητα τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.


6. Αποκλεισμός από την ιδιότητα του μέλους

Η ανάκληση ενός μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση παράβασης του κώδικα δεοντολογίας του συλλόγου.

β. Σε περίπτωση κατάχρησης της σχέσης του ατόμου ή του φορέα με την ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό αυτό/ός να πετύχει αμιγώς ίδιο ή εταιρικό όφελος και εφόσον δεν υπάρχει γραπτή σχετική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

γ. για δημόσιες πράξεις από την πλευρά του μέλους που αποσκοπούν στην απαξίωσή της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. και των εκπροσώπων της.

δ. αυτόματα, για καθυστερημένες οφειλές πλέον των εννέα μηνών.

ε. για παράβαση των κανόνων του καταστατικού

στ. όταν το μέλος εμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το παρόν καταστατικό καθήκοντά του

7. Η Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Η Συνέλευση:

- Καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές δράσης του συλλόγου

- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων του συλλόγου
- Ορίζει δύο από τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτητών (ειδικό συμβούλιο που αναλαμβάνει την επίλυση των ουσιωδών διαφορών ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου)
- Φροντίζει για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω γραπτής ψηφοφορίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.

Μπορούν να παρευρίσκονται στις Συνελεύσεις όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο μελών του συλλόγου, αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο τα ενεργά εκείνα, όσα δηλαδή τακτικά μέλη έχουν πιστοποιηθεί σαν ορκωτοί αστρολόγοι και ταυτόχρονα έχουν καλύψει τις υποχρεωτικές απέναντι στο σύλλογο συνδρομές και εισφορές τους.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με τη μορφή είτε τακτικής είτε έκτακτης συνεδρίασης. Τη Συνέλευση έχουν αυτόκλητο δικαίωμα να συγκαλέσουν ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο πλειοψηφικά ή και τα ίδια τα μέλη από μόνα τους, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από το 30% των ενεργών μελών.
Η Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να γίνει και σε χώρο διαφορετικό της συνήθους φυσικής έδρας του συλλόγου ή σε ορισμένες περιπτώσεις και δικτυακά.

Η ανακοίνωση σύγκλησης της Συνέλευσης πρέπει να γίνεται ανοιχτά σε όλα τα μέλη, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα και ώρα που έχει προκαθοριστεί η Συνέλευση. Γι’ αυτό το λόγο τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις του συλλόγου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που διαθέτει αυτός.

Στη σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο ακριβής τόπος της Συνέλευσης, όπως και τα συγκεκριμένα ζητήματα που θα πραγματευθούν. Συμπληρωματικά θα πρέπει να καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα μίας ενδεχόμενης δεύτερης συμπληρωματικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 24 ώρες μετά την πρώτη.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ………………….. παράγραφος ….. του Αστικού Κώδικα.

Στις Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) λαμβάνονται αποφάσεις πλειοψηφικά. Στη πρώτη βασική Συνέλευση η πλειοψηφία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου που αφορά στα αναγνωρισμένα σωματεία. Σε ενδεχόμενη δεύτερη συμπληρωματική Συνέλευση πλειοψηφία θεωρείται η πλειοψηφία των παρόντων.

Η Συνέλευση διευθύνεται διαδικαστικά από τον Πρόεδρο και τη δικαιολογημένη απουσία του η Συνέλευση ορίζει προσωρινό Πρόεδρο, αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη Συνέλευση.

Γραμματέας της Συνέλευσης είναι ο Γραμματέας του Συλλόγου και τη δικαιολογημένη ελλείψει αυτού ορίζεται από τη συνέλευση προσωρινός Γραμματέας.

Τηρούνται πρακτικά της Συνέλευσης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.


8. Οι εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται από τα ενεργά μέλη του συλλόγου μέσω ψηφοφοριών.

Οι κανόνες των ψηφοφοριών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γραμματέας φροντίζει να παραδώσει σε όλα τα μέλη τα σχετικά ψηφοδέλτια , αποστέλλοντας τα είτε με απλή επιστολή είτε συμπεριλαμβάνοντας τα στο επίσημο και δικτυακό Περιοδικό του συλλόγου .

Η ανανέωση των μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα στα μέλη. Οι εκλογές θα θεωρούνται ισχυρές ανεξάρτητα από το ποσοστό των ψηφοφόρων που θα λαμβάνουν μέρος σε αυτές.

Θεωρούνται εκλεγμένοι σύμβουλοι εκείνοι που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους από όλους τους άλλους. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση.


9. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση ορίζει μία 36μελή Συντονιστική Επιτροπή. Από αυτή την Επιτροπή εκλέγεται στη συνέχεια το 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο ενεργά μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. εκλέγονται στο Δ.Σ. και μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων θα εισέρχονται αυτόματα στο Συμβούλιο οι σχετικοί επιλαχόντες στην προηγούμενη εκλογή των μελών του Δ.Σ. Αν αυτοί παρόλο που έχουν ειδοποιηθεί απουσιάζουν, το Συμβούλιο θα ορίζει με ψηφοφορία τα καινούργια του μέλη μέσα από την 36μελή Συντονιστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης περισσότερων του ήμισυ μελών του Συμβουλίου ορίζονται νέες εκλογές Δ.Σ.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρες μόνον όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον 8 από τα 12 μέλη του, συνολικά.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρες μόνο αν είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι ψήφοι ορίζονται με ανάταση του χεριού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου εκείνου που τον αντικαθιστά προσωρινά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ή διορίζει τους αντιπροσώπους του συλλόγου στην επαρχία όπως και τους συντονιστές των ομάδων έρευνας και μελέτης.

Η παραίτηση μέλους από οποιαδήποτε αξίωμα ισχύει από την ημερομηνία έγγραφης κατάθεσης της στο Δ.Σ. ή από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής συστημένης επιστολής από τον Γραμματέα.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, όχι απαραίτητα στον ίδιο τομέα. Η ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. έχει δεσμευθεί να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα (ερωτηματολόγια, συνεδριάσεις, ηλεκτρονικές «αγορές») για να αξιολογεί και να υλοποιεί τα αιτήματα των Συμβούλων.


10. Ο/Η Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι

Ο/Η Πρόεδρος εκλέγεται πλειοψηφικά από το Δ.Σ. και εκπροσωπεί νομικά την ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο Αντιπρόεδροι διορίζονται από το Δ.Σ. και αντικαθιστούν τον Πρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματος του, με τον Αντιπρόεδρο εκείνο που εκλέγεται από ειδική κλήρωση στο εκάστοτε συμβούλιο ή συνέλευση να προηγείται ιεραρχικά.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. απέναντι σε τρίτα μέρη και απέναντι σε οποιαδήποτε νομική και κοινωνική αρχή. Επίσης ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να εξουσιοδοτεί με την υπογραφή του οποιαδήποτε έκτακτη ενέργεια, η οποία θα θεωρείται απόλυτα εγκεκριμένη και ισχυρή μόνο εάν το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια την πρωτοβουλία του αυτή.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου ενώ θα υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες του και τις ενέργειες του στο Δ.Σ. και στις Γενικές Συνελεύσεις. Θα εποπτεύει όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη τακτική και εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και θα ορίζει σε άμεση συνεργασία με το Δ.Σ. τις σχετικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναλογούν στα μέλη και στα όργανα της Ένωσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σε μεγάλη αναγκαιότητα ο Πρόεδρος μπορεί να προβαίνει σε πράξεις έκτακτης διαχείρισης, αλλά στην περίπτωση αυτή οφείλει να συγκαλεί αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο προς επικύρωση των αποφάσεων και πράξεων του.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει να εφαρμοστούν τα σχετικά ψηφίσματα, μεριμνεί για την ορθή λειτουργία και πρόοδο του συλλόγου, ελέγχει τη συμμόρφωση των μελών στο καταστατικό

11. Ο/Η Γραμματέας

Ο γραμματέας ορίζεται από το Δ.Σ. Θα καταγράφει και θα υποβάλει στο Δ.Σ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων, θα τηρεί αντίγραφα των ψηφισμάτων, θα αρχειοθετεί τις εκθέσεις του Προέδρου, θα πρωτοκολλεί την αλληλογραφία που λαμβάνει, θα μεριμνεί για την έγκαιρη και εύρυθμη αποστολή του περιοδικού του συλλόγου, θα ελέγχει την κανονικότητα της εγγραφής των μελών, θα φροντίζει να κοινοποιεί προκαταβολικά και σε εύθετο χρόνο τις συγκεντρώσεις του Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις, θα διαχειρίζεται ορθά την αλληλογραφία του συλλόγου με τα μέλη του και γενικά θα επιτελεί όλα τα καθήκοντα του Γραμματέα.


12. Ο/Η Ταμίας

Ο Ταμίας εκλέγεται από την 36μελή Συντονιστική Επιτροπή. Δεν είναι απαραίτητο να έχει την ιδιότητα του ενεργού μέλους. Οφείλει να ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και να τηρεί πλήρες μητρώο για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του συλλόγου. Οφείλει να ενημερώνει το Δ.Σ. για όλα τα θέματα οικονομικής φύσεως που προκύπτουν σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. Μόνο ο ταμίας μπορεί να εκδίδει διαταγές πληρωμής. Εκτός από τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανάγκης , κάθε χρόνο θα πρέπει να υποβάλει στο Δ.Σ. έναν διορατικά καταρτισμένο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, ο οποίος θα εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Δ.Σ.

Για να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λογιστική διαχείριση του συλλόγου, ο Ταμίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες παραστατικά του συλλόγου, καθώς και στις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Κάθε μέλος πρέπει να έχει σωστή συμπεριφορά τόσο από φορολογικής όσο και από διαχειριστικής άποψης και θα πρέπει να επιδιώκει τη διαφάνεια σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές, διαφάνεια που θα διευκολύνει την επαλήθευση των όποιων οικονομικών συναλλαγών από την πλευρά του Δ.Σ. Οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από το Δ.Σ. ο Ταμίας θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου. Αν αρνηθεί μπορεί να υποστεί ποινή έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του συλλόγου.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία αποφάσεις που αφορούν πράξεις έκτακτης οικονομικής διαχείρισης θα ανατίθενται προσωρινά στο Δ.Σ.
Σε περίπτωση σκόπιμης κακοδιαχείρισης ή αποδεδειγμένης εξαπάτησης από την πλευρά του Ταμία απέναντι στην ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. αποφασίζεται η παραπομπή του στην 36μελή Συντονιστική Επιτροπή, ενώ δύναται η ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. να του ασκήσει σχετική αγωγή και μήνυση.


13. Η Οικονομική και Δημοσιονομική διαχείριση

Ο εκάστοτε ισολογισμός λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μέχρι και τις 30 Απριλίου του κάθε έτους ο Ταμίας οφείλει να παρουσιάσει τους σχετικούς οικονομικούς ισολογισμούς, απολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εγκρίνει μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Ο εκάστοτε ισολογισμός μετεγγράφεται στο βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δημοσιοποιείται συνοπτικά, έτσι ώστε όλα τα μέλη να έχουν γνώση αυτού. Δικαίωμα πρόσβασης στον πλήρη και αναλυτικό ισολογισμό έχουν αποκλειστικά τα μέλη της 36μελούς Συντονιστικής Επιτροπής και κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον 4 μελών της.


14. Υπόλοιπα Διαχείρισης

Τα υπόλοιπα διαχείρισης που προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων του συλλόγου χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που αποφασίζεται από τον Πρόεδρο, μετά από σχετική διαβούλευση με το Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του συλλόγου απαγορεύεται ρητά η διανομή των κερδών του και των λειτουργικών του πλεονασμάτων, ακόμη και έμμεσα, καθώς και κεφαλαίων, αποθεματικών του κ.λ.π. εκτός και αν η διαχείριση τους ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.


15. Παραρτήματα ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ - Τοπικοί εκπρόσωποι ανά την Ελλάδα

Η Ένωση Ελλήνων Αστρολόγων μπορεί να ορίσει παραρτήματα της και τοπικούς εκπροσώπους της ανά την Ελλάδα. Τις θέσεις αυτές - που έχουν τριετή διάρκεια - μπορούν να τις καταλάβουν μόνο ενεργά μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. Οι θέσεις ανανεώνονται κατόπιν σχετικής σύγκλησης του κεντρικού Δ.Σ. και ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι τοπικοί εκπρόσωποι της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. θα μπορούν να χειρίζονται ανεξάρτητα ορισμένους από τους πόρους τους (όπως τα δίδακτρα από τις τοπικές αστρολογικές σχολές που θα ιδρύσουν λαμβάνοντας πιστοποίηση από την ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ., τα έσοδα από χοροεσπερίδες και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ.), σε συμμόρφωση πάντοτε με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις νομικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο σύλλογο. Τα έσοδα και οι εισφορές των μελών όλης της Ελλάδας όπως και τα ειδικά παράβολα εξετάσεων και πιστοποίησης θα κατατίθενται σε ειδικό ενιαίο πανελλαδικά τραπεζικό λογαριασμό ή και κατευθείαν στον Ταμία της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. με χρήση πιστωτικής κάρτας.


16. Οι διαιτητές διενέξεων

Η επιτροπή διαιτησίας απαρτίζεται από δύο μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση και από ένας μέλος που διορίζεται από το Δ.Σ. Παρεμβαίνει μετά από αίτηση του Δ.Σ. σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μέσα στο σύλλογο που απαιτεί διαιτησία. Η όποια απόφαση των διαιτητών για τις χρηματοοικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κοινοποιείται στον Πρόεδρο όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Οι αποφάσεις του συμβουλίου των διαιτητών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές. Η παραίτηση ενός διαιτητή συνεπάγεται την κάλυψη της σχετικής θέσης από τον πρώτο επιλαχόντα.

Η επιτροπή διαιτησίας μπορεί να εκτελεί οικονομικούς ελέγχους

17. Ασυμβατότητες

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορούν να κατέχουν διοικητικές θέσεις σε οποιοδήποτε άλλο είδος αστρολογικού ή μεταφυσικού συλλόγου στην Ελλάδα, εκτός και αν κάτι τέτοιο εγκριθεί από το Δ.Σ. Αν κατέχουν ήδη διοικητική θέση σε άλλο σχετικό σύλλογο τότε μπορούν να αναλάβουν θέσεις μέχρι και στη 36μελή Συντονιστική Επιτροπή της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. αλλά όχι στο 12μελές Δ.Σ. της.


18. Οι ομάδες έρευνας και μελέτης

Για τον καλύτερο συντονισμό των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τις διάφορες έρευνες το Δ.Σ. μπορεί να δώσει εντολή σε συγκεκριμένα μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. να ενεργούν ως συντονιστές των ομάδων μελέτης. Σε αυτούς τους συντονιστές θα πρέπει να απευθύνονται τα υπόλοιπα μέλη που ενδιαφέρονται για τις έρευνες που πραγματοποιεί ο σύλλογος.

Οι συντονιστές οφείλουν να χρησιμοποιούν κυρίως το έντυπο ή και ηλεκτρονικό περιοδικό του Συλλόγου για τις δημοσιεύσεις τους, τις ανακοινώσεις τους και για τα αποτελέσματα των ερευνών τους.


19. Μητρώο των επαγγελματιών αστρολόγων

Στους κόλπους του συλλόγου συστήνεται ένα ειδικό Μητρώο για τα μέλη εκείνα που διαθέτουν πολιτισμικά τα προσόντα να ανήκουν στο "Μητρώο ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. Επαγγελματιών Ορκωτών Αστρολόγων."

Για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο θα πρέπει να είναι μέλος της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ. και να περάσει κάποιες ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης που θα καθοριστούν από το πρώτο Δ.Σ.

Η διαχείριση του Μητρώου ανατίθεται σε έναν Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία οι οποίοι μπορεί να συμπίπτουν με εκείνους της ΕΝ.ΕΛ.ΑΣ.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα πρέπει να αποδεχτούν και να υπογράψουν το σχετικό κώδικα δεοντολογίας που καθορίζεται από το σύλλογο και παράλληλα να ορκιστούν για την τήρηση του παρουσία του Προέδρου ή του αντικαθιστώντος Αντιπροέδρου. Θα παροτρύνονται να συμμετέχουν στα σχετικά σεμινάρια κατάρτισης που θα τελεί κατ’ αποκλειστικότητα ο σύλλογος με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των Επαγγελματιών Αστρολόγων.

Η νομική έδρα του Μητρώου συμπίπτει με την κατοικία του Προέδρου του συλλόγου.


20. Αμοιβές

Καμία ανάληψη θέσης δεν συνεπάγεται αυτόματα κάποιο είδος χρηματικής ή άλλης αμοιβής, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.


21. Περιοδικό

Το «Περιοδικό» (έντυπο η και ηλεκτρονικό) είναι το επίσημο περιοδικό του συλλόγου. Φέρει τον τίτλο “………………….………………………………..”. Ο διευθυντής του περιοδικού διορίζεται από το Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει όλες τις ανακοινώσεις του συλλόγου όπως επίσης και να τηρεί τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του Κλάδου των Δημοσιογράφων. Οφείλει να διαχειρίζεται το περιοδικό σύμφωνα με τα οράματα και με τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.


22. Τροποποιήσεις του καταστατικού

Οι αλλαγές και προσθήκες σε αυτό το καταστατικό εγκρίνονται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του Δ.Σ.


23. Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση αμφισβητούμενης ερμηνείας των προηγούμενων άρθρων από κάποιο/α μέλος/η η λύση επαφίεται στην επιτροπή διαιτησίας. Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον εισαγωγικό νόμο αυτού και την εν γένει νομοθεσία.


24. Σφραγίδα του συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική. Περιφερειακά μεταξύ δύο κύκλων γράφει «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΩΝ» και μέσα στον εσωτερικό κύκλο κατά το άνω ήμισυ εικονίζεται ……………………………….. στο δε κάτω ήμισυ του εσωτερικού κύκλου γράφει οριζόντια «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2009», ενώ στην μέση εικονίζεται …………………………………………………….


25. Διάλυση και εκκαθάριση

Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει τον τρόπο της εκκαθάρισης του και θα διορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, ορίζοντας τις αρμοδιότητές του καθενός. Τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου θα μεταβιβαστούν σε κάποιον άλλο σύλλογο που θα επιτελεί παρόμοιους σκοπούς και τη απουσία τέτοιου σε ένα σύλλογο με κοινωνικά ωφέλιμη δράση, εκτός και αν δεσμευτούν τα στοιχεία αυτά από άλλη σχετική πράξη που υπαγορεύεται από το νόμο